Veiligheidsregio Utrecht

In januari gaat de Perikles Adviesgroep 2021|2022 van start. De opdrachtgever is dit jaar de Veiligheidsregio Utrecht. Tijdens het traject zullen studenten training krijgen van docenten en trainers van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Uitvoering VTH-taken namens gemeenten en toezicht daarop door provincie Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) geeft namens de 26 gemeenten in de provincie Utrecht uitvoering aan het toezicht op brandveiligheid. De VRU maakt jaarlijks met gemeenten afspraken over de te controleren objecten en accenten (uitvoeringsprogramma). De taak blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De provincie voert interbestuurlijk toezicht uit, waarbij de provincie onder andere toezicht op de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving (VTH-taken) in het ruimtelijk domein voert. Uit recent onderzoek zijn aanbevelingen naar voren gekomen die gericht zijn op afspraken tussen gemeenten en VRU, waarin de samenwerking op het gebeid van toezicht meer geformaliseerd worden. Concreet was een van de aanbevelingen om zorg te dragen voor een goede borging van het onderwerp brandveiligheid in de gemeentelijke beleidscyclus. De provincie stelt voor in het strategisch VTH-beleid meetbare doelen op te nemen en deze doelen uit te werken in een uitvoeringsprogramma. In het jaarverslag aan de provincie wordt gerapporteerd over het behalen van de beleidsdoelen.

Een andere aanbeveling heeft betrekking op het aanspreken van eigenaren en gebruikers van gebouwen op hun eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid en help mee om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen; adviseer en geef voorlichting.

Beleid risicogericht werken VRU

Parallel aan het IBT-onderzoek loopt het traject van de VRU om risicogericht te gaan werken. Dat beoogt twee doelen; nieuwe risico’s worden onderkend en gaan deel uitmaken van het takenpakket van Risicobeheersing. Naast klassiek toezicht zoekt de VRU naar interventies waarbij eigenaren en gebruikers meer worden aangesproken op de eigenverantwoordelijkheid in plaats van alleen te toetsen aan de regels. De toevoeging aan het takenpakket vraagt ook om een afweging waar met minder toezicht of andere vorm van toezicht hetzelfde veiligheidsniveau behouden kan worden, om daarmee ruimte te maken voor nieuwe risico’s. Een voorbeeld daarvan zijn het toenemend aantal langer thuiswonende ouderen. Een deel van deze doelgroep is verminderd zelfredzaam en wonen niet meer zoals vroeger in specifiek voor de doelgroep toegeruste gebouwen. Voorlichting over brandveiligheid in de woning zou een interventie kunnen zijn die we opnemen in het uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd moet er ook ergens iets af. Het toezicht op kantoorgebouwen stamt nog uit de tijd van op iedere kamer meters aan papierwerk in kasten en 5 dagen per week maximale bezetting. Het papier is weg en aantal mensen, is zeker op dit moment, lager. Een andere vorm van toezicht, bijvoorbeeld meer aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, zou hier passend kunnen zijn.

Onderzoeksopdracht

‘Waar kunnen de beleidscycli en producten van de gemeenten en VRU over het Vergunning, Toezicht en Handhavingsbeleid beter op elkaar aangesloten worden, zodat er maximale ruimte ontstaat voor risicogericht werken. Risicogericht werken is de toezichtcapaciteit daar inzetten waar dat het hardst nodig is en waar het minder nodig is ruimte creëren voor toezicht op nieuwe risico’s. Inventariseer de cycli en producten van gemeenten en toets de effectiviteit van de werkwijze van de VRU bij.’

Praktische informatie en aanmelden

Het traject duurt acht tot tien weken en gaat van start in januari. Gedurende het traject krijg je meerdere trainingen om op deze manier een volwaardig advies uit te kunnen brengen. Daarnaast krijg je voor het meedoen aan de Perikles Adviesgroep honourspunten.

Je kunt je tot 17 januari 17:00 aanmelden voor de adviesgroep door een motivatiebrief van ongeveer een half a4 te sturen naar extern@svperikles.nl. Ook als je nog vragen hebt kun je terecht op dit mailadres.