Medezeggenschap USBO en REBO

REBO-assessor
De REBO-assessor is het studentlid in het faculteitsbestuur Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Als assessor adviseer je het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd, zowel tijdens de bestuursvergaderingen als daarbuiten. Op facultair niveau worden essentiële besluiten genomen die het beleid van de drie departementen beïnvloeden. Zo wordt er besloten over de financiën, het personeelsbeleid, communicatie, internationalisering en over de positionering van opleidingen en onderzoek ‘in de markt’. Naast deze thema’s worden uiteraard zaken besproken die studenten meer direct aangaan, zoals ICT voorzieningen, tutoraat en beleid omtrent arbeidsmarktoriëntatie.

Faculteitsraad
De Faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur over faculteitsbrede onderwerpen. Zij heeft recht op initiatief, recht van motie, recht op informatie, adviesrecht en, als enige medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit, instemmingsrecht. Op een aantal gebieden, het strategisch plan, Onderwijs- en Examenreglementen (OER) en het faculteitsreglement, mogen zij voor of tegen een voorstel stemmen en daarmee eventueel een voorstel tegenhouden. De Faculteitsraad bestaat uit drie medewerkers en drie studenten van USBO en daarnaast ook uit medewerkers en studenten van de departementen Rechtsgeleerdheid en Economie.

USBO-bestuur
Het studentbestuurslid adviseert het USBO-bestuur gevraagd en ongevraagd over de thema’s die tijdens de vergaderingen besproken worden. Je bent portefeuillehouder studentzaken, maar bent vrij om over alle onderwerpen mee te praten. Het USBO-bestuur vergadert eenmaal per maand en heeft voornamelijk financiële en strategische onderwerpen op de agenda staan. Onderwijsinhoudelijke zaken worden niet hier, maar in het Bachelor en Masterbestuur besproken. Wel komen facultair brede onderwerpen aanbod. Daarnaast houd je als studentbestuurslid ook nauw contact met de studentbestuursleden van de faculteit REBO, Rechtsgeleerdheid en Economie. Verder heb je een voortrekkersrol binnen Studentbelang gezien je positie. Naast deze vaste taken heb je veel vrijheid om, in overleg met het hoofd van het departement, eigen speerpunten op tafel te krijgen.

Masterbestuur (BAS)
De studentbestuurder in het Masterbestuur is de vertegenwoordiger van alle masterstudenten in het bestuur. Zaken die hier aan de orde komen zijn onder andere de cursusevaluaties en het cursusaanbod van de masteropleiding. Het masterbestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

Bachelorbestuur (BUS)
De studentbestuurder in het Bachelorbestuur is de vertegenwoordiger van alle bachelorstudenten in het bestuur. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere cursusevaluaties en het cursusaanbod van de bacheloropleiding. Het Bachelorbestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs binnen USBO. De commissie adviseert de bachelor en master onderwijsbesturen over allerlei dingen die te maken hebben met de inhoud van het onderwijs, maar ook over de organisatie van het onderwijs. De Opleidingscommissie vergadert ongeveer zeven keer per jaar.