Bitumineuze Werken – (Afstudeer)opdracht student Universiteit

(Afstudeer)opdracht student Universiteit

Het klimaat verandert. Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, is het van belang om te kijken hoe activiteiten die het milieu belasten milieuvriendelijker kunnen worden voortgezet.

Een activiteit die belastend is voor het milieu is de productie en verwerking van asfalt. Om de belasting van het milieu tegen te gaan en daarmee een aandeel te leveren aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen, is het van belang dat de sector als geheel een verduurzamingsslag maakt.

Verduurzaming is echter een containerbegrip. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden om de sector te verduurzamen. Er kan bijvoorbeeld worden gestreefd naar het verhogen van de circulariteit doormiddel van recycling van bestaand asfalt, het verlagen van uitstoot bij productie, het verlengen van de levensduur en het verduurzamen van het uitrijproces. Elke oplossing kent hierin zijn eigen voor- en nadelen.

Ondanks deze verschillende mogelijkheden verduurzaamd de sector zich niet vanzelf. Bij het kiezen van een geschikte aanpak dat leidt tot verduurzaming, dient overeenstemming te zijn in de driehoek opdrachtgever, opdrachtnemer en beleidsmakers. De opdrachtgevers bestaan onder meer uit Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, opdrachtnemers uit de aannemers die asfalt afnemen en soms ook produceren en beleidsmakers op landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk niveau.

Beleidstechnisch wordt gestuurd naar verduurzaming. Zo zijn in het klimaatakkoord concrete doelstellingen geformuleerd. Bovendien hebben de ontwikkeling van onder meer waarden, zoals het PCR Asfalt en de MKI-waarde ervoor gezorgd dat duurzaamheid kan worden meegenomen in de gunningscriteria. Door deze waarden mee te nemen in modellen, zoals de co2 prestatieladder, kan worden afgeleid in hoeverre een gunningsaanvraag duurzaam is of niet.

Desondanks blijkt dat de opdrachtgevers duurzaamheid nog maar beperkt of niet meenemen, waardoor duurzaamheid vaak geen (zwaarwegend) onderdeel is in het aanbestedingstraject (zie ook: Analyse duurzaamheid in openbare aanbestedingen – Bouwend Nederland). Hierdoor wordt de verduurzamingskracht van de sector niet optimaal benut met (onnodige?) milieuschade tot gevolg.

Als vakgroep Bitumineuze Werken zoeken we dan ook naar manieren om opdrachtgevers ervan te overtuigen om duurzaamheid sector breed in hun gunningsproces op te nemen.

Achtergrond Vakgroep Bitumineuze Werken

Wij, als vakgroep Bitumineuze Werken, onderdeel van Bouwend Nederland, zijn de belangenorganisatie voor asfalt producerende partijen. Vanwege onze overkoepelende functie als brancheorganisatie, staan wij in contact met bijna alle asfalt producerende partijen in Nederland. Ons doel is het oplossen van sector brede vraagstukken.

Doel van het onderzoek:

Hoe kunnen de opdrachtgevers voor de asfaltsector worden gestimuleerd om, in lijn met de duurzaamheidsambities van de overheid, bij het uitschrijven van aanbestedingen rekening te houden met duurzame gunningscriteria?

Mogelijke richtingen van het onderzoek:

 

 

Welke voordelen heeft een afstudeerproject binnen Bouwend Nederland en de vakgroep Bitumineuze werken in het bijzonder?

Bouwend Nederland is de branchevereniging voor bouw- en infrabedrijven. Met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven is het de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Hiervoor onderhouden wij directe contacten met onder meer onze leden, bestaande uit bouw- en infrabedrijven (o.a. BAM, Dura Vermeer en KWS), opdrachtgevers (o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten), opdrachtnemers en beleidsbepalers. Met onze lijntjes kunnen wij hierdoor snel in contact brengen met dergelijke organisaties.

De vakgroep Bitumineuze werken waarbinnen je je afstudeeronderzoek kan gaan vormgeven, richt zich hierin specifiek op asfalt producerende bedrijven. Aanvullende informatie over de vakgroep Bitumineuze Werken vind je op www.asfaltblij.nl en www.bouwendnederland.nl/VBW.

Naast het netwerk dat wij tot onze beschikking hebben, zijn er binnen onze vakgroep ook mogelijkheden tot een afstudeerstage.