Commissies, werkgroepen en raden

Raden

Raad van Bestuursvoordracht

De Raad van Bestuursvoordracht wordt halverwege het verenigingsjaar door het bestuur voorgedragen in de halfjaarlijkse-ALV. Eenmaal door de leden goedgekeurd, selecteert de Raad van Bestuursvoordracht het nieuwe bestuur van Perikles aan de hand van de motivatiebrieven, het curriculum vitae en selectiegesprekken van de kandidaten.
Aan het einde van het verenigingsjaar, tijdens de voortgangs-ALV, doet de Raad van Bestuursvoordracht een voordracht voor het nieuwe bestuur. Omdat we bij Perikles werken met een gesloten procedure voor de sollicitaties voor het bestuur is alleen de Raad van Bestuursvoordracht op de hoogte van de kandidaten die hebben gesolliciteerd.
In het verenigingsjaar 2017-2018 zitten Rick Westland, Marleen Hoogendijk, Jelmer Joustra, Ian Verkaik en Annegreet Silvius in de Raad van Bestuursvoordracht.

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies over procesmatige en beleidsmatige onderwerpen. Dit orgaan is een bundeling van kennis en ervaring dat het bestuur ondersteunt en adviseert. De Raad van Advies is kritisch, maar altijd opbouwend en nooit ter controle van het bestuur. Dit orgaan helpt het bestuur om met een brede blik naar de vereniging en haar voortgang te blijven kijken. Het bestuur draagt de Raad van Advies ter benoeming voor, waarna het orgaan door de ALV wordt benoemd. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden: Eline Westbeek (voorzitter), Jelmer Joustra, João de Groot, Joost Spruijt, en Joost van Vugt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert zowel de beleidsmatige stand van zaken als de financiële stand van zaken van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. De Raad van Toezicht overlegt met het bestuur over de stand van zaken van de vereniging en informeert de ALV zo objectief en volledig mogelijk over haar bevindingen.
De Raad van Toezicht wordt benoemd door de ALV, op voordracht van de zittende Raad van Toezicht. Dit jaar nemen Stefan Lubberding (voorzitter), Jasper Gruiters, Koos Beumer, Roy Spierings en Saskia de Koeijer zitting in dit orgaan.
De Raad van Toezicht is te bereiken via het volgende e-mailadres: rvt@svperikles.nl.

Top